››

עורכת דין רוית בן-עמי עוז - מומחית בדיני תעבורה

ניקוד עבירות תנועה

רשות הרישוי עוקבת אחר נהגים שהורשעו בעבירות תעבורה באמצעות הטלת נקודות לחובתו, שהצטברותן למכסה אשר נקבעה בחוק, מובילה לפסילת רשיון באופן "אוטומטי".

להערכת סיכוייך מיידית

להערכת סיכוייך צור קשר עכשיו עם עו"ד תעבורה רוית בן-עמי עוז

ניקוד עבירות תנועה

שיטת הניקוד – כללי

רשות הרישוי עוקבת אחר נהגים שהורשעו בעבירות תעבורה באמצעות הטלת נקודות לחובתו, שהצטברותן למכסה אשר נקבעה בחוק, מובילה לפסילת רשיון באופן "אוטומטי". 

בשיטת הניקוד קיימות 5 דרגות ניקוד 2,4,6,8,10  [ראו להלן טבלת ניקוד מפורטת].


המקור החוקי לעניין זה מצוי בתקנות התעבורה המפרטות את אופן השיטה.

הסבר: בכל מקום בו מוזכרת "התוספת השישית" הכוונה היא לטבלת הניקוד.

חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה544. חיוב בנקודות

הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן - בחלק זה - נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.י

545. ניהול מרשם עבירות

א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תנועה תעבורה (להלן - מרשם עבירות.
ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חויב נהג לפי תקנה 544.י
ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה י

עבירה שנרשמה במרשם העבירות.י

ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.
546. רישום נקודות לענין כתב אישום אחד 
א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.י
ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי
.547 סיכום נקודות וצבירתן 
א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.י
ב) נקודות שחויב בהן נהג לפי תקנה 544, יעמדו בתוקפן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן - תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יובא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.י
ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.י
ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתוקפן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות 549 או 551.

548.  אמצעי תיקון
אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(ד) הם אלה, כולם או מקצתם:י
א) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;י
ב) מבחן עיוני בנהיגה;י
ג) מבחן מעשי בנהיגה;י
ד) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;י
ה) בדיקות רפואיות.י
549. הטלת אמצעי תיקון 
א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה ניקוד עבירות תנועה: 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.י
ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.י
ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בשלב העיוני של בחינת הנהיגה, לפי תקנה 205.י
ד) נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.י550. הודעות לנהג 

א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.
ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.י

551. ביצוע אמצעי תיקון

א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.י
ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור - יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב45- ימים, שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג.י
ג) בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג. ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.י
ה) חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.

לתשומת לב:

העבירות והנקודות בגינן אינן נמחקות, הן נאגרות במחשב משרד הרישוי לצורך איתור נהגים עבריינים, הנקודות שחלף זמן הצבירה שלהן מתיישנות בלבד, ולא נספרות בשיטת הניקוד החדשה, אולם כאמור אינן נמחקות מהעבר התעבורתי של הנהג.

זכור !!!תנאי להתיישנות הנקודות הינו ביצוע אמצעי תיקון, לפי העניין, ומעבר בצלחה של הבחינה. אי ביצוע הקורס או אי כשילון בבחינה, יגרום לכך שהנקודות לא יתיישנו גם בהגיע העת לכך.

הקורסים לא מוחקים את הנקודות ולא גורמים ישירות להתיישנות הנקודות שנצברו, אלא רק תנאי שלאחר תקופת הצבירה הנקודות יתיישנו.

חשוב מכל – אי הענות לדרישת משרד הרישוי לביצוע קורסי חובה, תוך 6 חודשים מיום הזימון, יגרור סירוב לחידוש רישיון.

מצ"ב טבלת הניקוד [המכונה גם "התוספת השישית" בתקנות התעבורה]: 

   

 

פסקי דין header-image

05/04/2012

המשך...
מאמרים מהתחום header-image

יש לכם בעיות משפטיות בנושא תעבורה?

דיני תעבורה הם גם עיסוק במשפט פלילי. מעבר על החוק בתחום התעבורה עלול לגרום גם לעונשים האופייניים לעולם המשפט הפלילי. נעש

המשך...

חומרת עבירת אי מתן זכות קדימה

בדיני תעבורה, ישנו חוק הקובע מתי חלים הכליים למתן זכות קדימה, על מי הם חלים ואיך לבצע אותם. באמצעות חוקי התעבורה, ניתן ל

המשך...